Now showing items 1-1 of 1

    • Chia sẻ kiến thức trong khu vực công tại tỉnh Bến Tre 

      Hien, Nguyen Thi (International University - HCMC, 2020)
      Kiến thức là tài sản vô hình thiết yếu của bất kỳ tổ chức nào và là nguồn lực quan trọng để xây dựng lợi thế cạnh tranh bền vững. Do đó, việc quản lý các nguồn tri thức sẵn có của một tổ chức là vô cùng quan trọng, việc ...